خانه / سرگرمی / اولین خودروهای برتر کمپانی های برتر در دنیااولین خودروهای برتر کمپانی های برتر در دنیا

اولین خودروهای برتر کمپانی های برتر در دنیا

اولین خودروهای برتر کمپانی های برتر در دنیا

Mercedes-Benz – Type S – ۱۹۲۷

اولین خودروهای برتر کمپانی های برتر در دنیا

Audi – Imperator – ۱۹۲۹

اولین خودروهای برتر کمپانی های برتر در دنیا

Volvo – PV36 Carioca – ۱۹۳۵

اولین خودروهای برتر کمپانی های برتر در دنیا

Subaru – ۳۶۰ – ۱۹۵۸

اولین خودروهای برتر کمپانی های برتر در دنیا

Pontiac – GTO – ۱۹۶۴

اولین خودروهای برتر کمپانی های برتر در دنیا

Porsche – ۳۵۶ – ۱۹۴۸

اولین خودروهای برتر کمپانی های برتر در دنیا

Renault – ۴ CV – ۱۹۴۸

اولین خودروهای برتر کمپانی های برتر در دنیا

Nissan – ۲۴۰Z – ۱۹۷۰

اولین خودروهای برتر کمپانی های برتر در دنیا

Opel – Kadett Roadster – ۱۹۳۸

اولین خودروهای برتر کمپانی های برتر در دنیا

Mazda – MX-5 Miata Roadster – ۱۹۸۹

اولین خودروهای برتر کمپانی های برتر در دنیا

Lotus – Elan – ۱۹۶۲

اولین خودروهای برتر کمپانی های برتر در دنیا

Lamborghini – ۳۵۰ GTV – ۱۹۶۳

اولین خودروهای برتر کمپانی های برتر در دنیا

Ford – Thunderbird – ۱۹۵۵

اولین خودروهای برتر کمپانی های برتر در دنیا

Honda – S600 – ۱۹۶۴

اولین خودروهای برتر کمپانی های برتر در دنیا

Jaguar – SS 100 – ۱۹۳۶

اولین خودروهای برتر کمپانی های برتر در دنیا

Fiat – ۳ ۱-۲ HP – ۱۸۹۹

اولین خودروهای برتر کمپانی های برتر در دنیا

Ferrari – ۲۸۸ GTO – ۱۹۸۴

اولین خودروهای برتر کمپانی های برتر در دنیا

Dodge – Airflow Tanker Truck – ۱۹۳۸

اولین خودروهای برتر کمپانی های برتر در دنیا

Chevrolet – Corvette C1 – ۱۹۵۳

اولین خودروهای برتر کمپانی های برتر در دنیا

Citroen – Traction Avant 11B Cabrio – ۱۹۳۸

اولین خودروهای برتر کمپانی های برتر در دنیا

Cadillac – LaSalle – ۱۹۲۷

اولین خودروهای برتر کمپانی های برتر در دنیا

Buick – Model C – ۱۹۰۵

اولین خودروهای برتر کمپانی های برتر در دنیا

Bugatti – Type 41 Royale – ۱۹۳۲